BOOKING FORM OF TRAINING COURSE
Phiếu đăng ký khóa học

 

Booking information / Thông tin đăng ký khóa học

Course you'd like to book /
Tên khóa học đề nghị đăng ký

 

Course duration /
Ngày học

 

Full name of participant/
Họ và tên học viên

 

Company or individual attendence /
Tên công ty hoặc tham dự cá nhân

 

Training fee /
Phí đào tạo

 

Contact address (e-mail, mobile phone…)
Địa chỉ liên lạc

 

Confirmation of course participated

 

 

 


Send to email: Customercare@ics.net.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.C.S Co. Ltd

8/33 Nguyen Dinh Khoi Street, Ward 04, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam 

Tel  : +84 8 38129091

        +84 8 38129093

Fax  : +84 8 38129092

E-mail: customercare@ics.net.vn