Chương trình đào tạo hoạch định tạo chất lượng sản phẩm trước khi sản xuất

(APQP Lần 2)

Thời gian

Nội dung

Kỹ năng yêu cầu

Các công cụ sử dụng

Ghi chú

Sáng

Giới thiệu học viên và giảng viên, chương trình và mục tiêu đào tạo.

 

 

 

 

 

Giới thiệu quá trình thực hiện APQP

Lập kế hoạch dự án

 

 

 

Giới thiệu sản phẩm “Linh kiện xe hơi” (Car Part)

Hiểu rõ về chức năng của sản phẩm

 

 

 

Nhận biết yêu cầu của khách hàng (VOC/VOP)

 

QFD

 

 

Quản lý đơn đặt hàng

 

 

MRP

 

 

Quản lý thiết bị

 

 

OEE/KPI

 

 

Nghỉ trưa

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tính toán tính khả thi của dự án (Độ rủi ro, kế hoạch dự phòng)

 

 

 

 

Tính toán layout khu vực sản xuất

 

 

 

 

Kế hoạch thực hiện FMEA

 

 

 

 

Kế hoạch kiểm soát

 

 

 

 

 

Kế hoạch thực hiện MSA

 

 

 

 

Kế hoạch thực hiện SPC

 

 

 

 

 

Sổ tay APQP <Ấn bản lần 2 tháng 07 năm 2008>