Chương trình đào tạo các dạng sai hỏng tiềm ẩn và phân tích ảnh hưởng của chúng

(FMEA Lần 4)

Thời gian

Nội dung

Kỹ năng yêu cầu

Các công cụ sử dụng

Ghi chú

Sáng

Giới thiệu học viên và giảng viên, chương trình và mục tiêu đào tạo.

 

 

 

 

 

Giới thiệu quá trình thực hiện thiết kế sản phẩm và thiết quá trình

 

Lập kế hoạch dự án

 

 

 

Giới thiệu sơ đồ khối sản phẩm “Linh kiện xe hơi” (Car Part)

Hiểu rõ về chức năng của sản phẩm

 

 

 

 

Nhận biết các đặc tính đặc biệt

 

 

 

 

Bảng DFMEA dành cho sản phẩm

 

Phân tích nguyên nhân (5why, fault tree analysis)

 

 

Triển khai FMEA cho công đoạn sản xuất

 

 

 

 

Sơ đồ công đoạn sản xuất

 

Process Flow Diagram

 

 

Bảng DFMEA dành cho các công đoạn sản xuất

 

 

 

 

Nghỉ trưa

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tính toán độ rủi ro, khả năng xảy ra và khả năng phát hiện (Khi nào sử dụng SOD / hoặc SxOxD)

 

 

 

 

Đánh giá hành động thực hiện

 

 

 

 

 

Phòng chống lỗi

 

 

 

 

Sổ tay FMEA <Ấn bản lần 4 tháng 06 năm 2008>