Chương trình đào tạo đánh giá hệ thống đo lường

(MSA Lần 4)

Ngày 1

Thời gian

Nội dung

Kỹ năng yêu cầu

Các công cụ sử dụng

Ghi chú

Sáng

Giới thiệu học viên và giảng viên, chương trình và mục tiêu đào tạo.

 

 

Minitab / Excel

 

 

Giới thiệu quá trình đo lường và các biến xuất hiện

 

 

 

 

 

Bài tập: Một số sai hỏng trong quá trình sử dụng dụng cụ đo

 

 

 

 

 

Độ lệch của vị trí

(Bias, Tuyến tính, độ ổn định)

 

 

 

 

 

Đánh giá hệ thống đo bằng phương pháp trung bình và khoảng (GRR)

 

 

 

 

Thực hành GRR

 

 

 

 

 

Nghỉ trưa

 

 

 

Chiều

Đánh giá hệ thống đo lường định tính bằng phương pháp ANOVA, Đồ thị  (GRR)

Hiểu rõ phân tích biến (ANOVA)

Biểu đồ

-R

 

 

Thực hành GRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2

Thời gian

Nội dung

Kỹ năng yêu cầu

Các công cụ sử dụng

Ghi chú

Sáng

Giới thiệu hệ thống đo lường khác

 

 

Minitab / Excel

 

 

Giới thiệu quá trình đo lường và các biến xuất hiện

 

 

 

 

 

Bài tập: Một số sai hỏng trong quá trình sử dụng dụng cụ đo

 

 

 

 

 

Độ lệch của vị trí

(Bias, Tuyến tính, độ ổn định)

 

 

 

 

 

Đánh giá hệ thống đo lường định lượng bằng phương pháp trung bình và khoảng (%GRR)

 

 

 

 

Thực hành GRR

 

 

 

 

 

Nghỉ trưa

 

 

 

Chiều

Đánh giá hệ thống đo lường định lượng bằng phương pháp ANOVA, Đồ thị  (%GRR)

Hiểu rõ phân tích biến (ANOVA)

Biểu đồ

-R

 

 

Thực hành tính % GRR bằng ANOVA, Đồ thị -R

 

 

 

 

 

Hệ thống đo lường định tính                

(Sai lầm loại I, sai lầm loại 2, hệ số đồng thuận Kappa và các phương pháp tính xác suất)

(H

Hiểu rõ xác suất thống kê

 

 

 

Thực hành với hệ thống đo GO/NO-GO

(GRR, Bias)

 

 

 

 

Sổ tay MSA  <Ấn bản lần 4 tháng 06 năm 2010>