Chương trình đào tạo phê duyệt quá trình sản xuất sản phẩm

(PPAP Lần 4)

Thời gian

Nội dung

Kỹ năng yêu cầu

Các công cụ sử dụng

Ghi chú

Sáng

Giới thiệu học viên và giảng viên, chương trình và mục tiêu đào tạo.

 

 

 

 

 

Giới thiệu quản lý sự thay đổi và các yêu cầu của khách hàng

 

 

 

 

 

Bài tập:

Các yêu cầu về phê duyệt và đệ trình

Hiểu rõ về yêu cầu phê duyệt và đệ trình tài liệu cho khách hàng

 

 

 

Quá trình phê duyệt mẫu và đệ trình tài liệu

(ISIR, Cp, Pp, GRR, Các biểu đồ kiểm soát) 

 

 

 

 

Bài tập:

Lấy mẫu và đánh giá năng lực công đoạn

 

 

 

 

Nghỉ trưa

 

 

 

 

Chiều

Phê duyệt tài liệu

(FMEA, Control Plan, ISIR)

 

 

 

 

 

Đánh giá quá trình và đánh giá sản phẩm

 

 

 

 

 

Cập nhật hệ thống tài liệu sau khi phê duyệt

 

 

 

 

 

Áp dụng PPAP cho nhà cung cấp

 

 

 

 

 

Sổ tay PPAP <Ấn bản lần 4 tháng 03 năm 2006>